İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EYLÜL 2012

AVRUPA KOMİSYONU MAVİ BÜYÜME KONUSUNDA BİR TEBLİĞ YAYINLADI

Avrupa Komisyonu, 13 Eylül 2012 tarihinde “Mavi Büyüme” üzerine yayınladığı tebliğde, denizcilik sektörünün Avrupa’nın ekonomik durumunu düzeltebilmesi konusunda büyüme ve istihdam alanlarında büyük umutlar vaat ettiğini açıkladı. Denizcilik ve Balıkçılık Politikasından sorumlu Komisyon Üyesi Maria Damanaki, yaptığı açıklamada Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkabilmesi için, tüm sektörlere ihtiyacı olduğunu ve denizcilik ekonomisinin tüm sektörleriyle sürdürülebilir büyümenin sağlanması olanağını sunduğunu belirtti.

Tebliğde denizcilik sektörünün 5,4 milyon kişiyi istihdam ettiği ve 500 Milyar Avro brüt katma değer payına sahip olduğu vurgulanırken, 2020 yılında istihdam edilen kişi sayısının 7 milyona, brüt katma değer payının ise 60 Milyar Avro’ya ulaşacağının öngörüldüğü ifade edildi. Komisyon’a göre bu potansiyelin gerçekleştirilebilmesi için, büyümenin önündeki engellerin kaldırılması, AR-GE çalışmalarının, ihtiyaç duyulan yeni sektörlerin ve yenilikçi küçük orta bütçeli işletmelerin teşvik edilmesini sağlayacak akli çözümlerin uygulamaya sokulması gerektiği belirtildi. Tüm bu adımlar sayesinde Avrupa Birliği’nin, daha önce büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için değerlendirilmemiş bu büyük potansiyelin kullanılmasına ön ayak olacağının ve aynı zamanda diğer bir hassas konu olan ekosistemin, biyolojik çeşitliliğin ve çevrenin korunmasının da sağlanabileceğinin altı çizildi. Komisyon, geliştirilecek uygulamaların deniz taşımacılığı ve deniz turizmi gibi geleneksel sektörlerde rekabet koşullarının artırılmasına yarayacağı gibi yenilenebilir deniz enerjisi ve mavi biyoteknoloji, yani, okyanus ve deniz ürünleri biyoteknolojisi gibi gelişmekte olan sektörlerin de istihdam yaratmalarına, temiz enerji üretmelerine imkân sağlanacağını ekledi ve beş özel alanda önemli bir Mavi Büyüme potansiyeli olduğunu belirtti: Deniz Turizmi, kıyı ve gemi turizmi, Mavi enerji, deniz mineralleri kaynakları, su ürünleri ve son olarak Mavi biyoteknoloji.

Komisyon,  Avrupa Birliği Entegre Denizcilik Politikası’nın, akıllı, sürdürülebilir ve kapsamlı bir büyüme için Avrupa 2020 Stratejisinin hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Mavi Büyüme’ye ilişkin yaptığı araştırma verilerinden yola çıkarak, denizcilik sektörünün ekonomik boyutlarının yer aldığı eksiksiz bir tablo hazırladı. Aynı zamanda, bu sektörlerin ilerleyen yıllarda hangi alanlarda öncü olacaklarına ve potansiyel yatırım alanlarının neler olduğuna dair analizde bulundu. 2010 verilerine kıyasla, 2020’de; kıyı ve deniz turizmi sektöründe brüt katma değer ve istihdam oranının yüzde 2’den 3’e yükselmesi, Gemi turizminde ise 100 bin yeni iş imkânı yaratması potansiyelinin söz konusu olduğu belirtildi. Dalga ve gelgit teknolojilerin yatırım maliyetlerinin azalmasıyla birlikte, bu teknolojilerinin ticarileşmesi gündeme geleceği ve deniz madenciliğinin yıllık küresel cirosunun 5 Milyar Avro’ya çıktığı ve 2030’da bu cironun 10 milyar avroyu bulması beklendiği yer aldı. Ayrıca önümüzdeki on yılda Mavi biyoteknolojinin, kozmetik, gıda, ilaç, kimya ve biyoyakıt sektörlerinde önemli bir tedarikçi olacağı belirtildi.