İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
12-18 EYLÜL 2012

AVRUPA KOMİSYONU AR-GE ÇALIŞMALARINDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ TEŞVİK EDİLMESİNİ ÖNERİYOR

Avrupa Komisyonu, 14 Eylül 2012 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile Ar-Ge alanında yürütülen çalışmalarda uluslararası işbirliğine odaklanılmasının AB’nin stratejik öncelikleri kapsamına alınmasını önerdi. Bu yeni stratejinin büyük oranda Avrupa Birliği’nin araştırma ve yenilikçilik Programı  “Horizon 2020” kapsamında yürütülmesi ve 2014 yılından itibaren finanse edilmesi öngörüyor.

Avrupa Birliği’nin yürütme organı üçüncü ülkelerle yapılacak olan işbirliği alanlarının tanımlanmasında aşağıda belirtilen kriterlerin kullanılmasını önerdi:

  • Yatırımlar ve çıktılar (yayınlar, patentler, alıntılar ve lisanslar) dâhil olmak üzere araştırma ve yenilikçilik kapasitesi;
  • Piyasalara erişim fırsatları ve riskleri, bunların Avrupa Birliği’nin rekabet gücünün üzerindeki etkileri;
  • Birliğin uluslararası taahhütlerine katkıları;
  • İşbirliğinde bulunmak isteyen uluslararası ortakların mevcut yasal ve idari çerçeveleri.

Bu kriterler ışığında, Avrupa Komisyonu, “esnek farklılaşma” ilkesine dayanarak üçüncü ülkeler ve bölgelere karşı benimseyeceği stratejiyi üç farklı ülke grubunda toplanmasını önerdi. Buna göre:

  • Birinci kategoride, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA), AB genişlemesi sürecindeki ülkeler ve Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında komşu ülkeler yer alıyor. Bu ülkelerin “Horizon 2020”ye katılımlarıyla Avrupa Araştırma Alanı’na entegre edilmeleri amaçlanıyor.

                                                             

  • İkinci kategoride ise, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler yer alıyor. Avrupa Birliği’nin rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığı bu gruptaki ülkelerle özel sektörde işbirliğinin teşvik edilmesine öncelik tanınıyor.

 

  • Üçüncü kategoride ise gelişmekte olan ülkeler yer alıyor. Bu ülkelerle işbirliğinde, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunulması amaçlanıyor. Bu kapsamda oluşacak işbirliklerinde, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin ve Rio+20 Zirvesi’nin hedeflerinin desteklenmesine öncelik verilmesi hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı Tebliğe aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/com_2012_497_communication_from_commission_to_inst_en.pdf#view=fit&pagemode=none