İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
29 AĞUSTOS-4 EYLÜL 2012

AB ÇEVRE MEVZUATINA İKİ YENİ YÖNERGE EKLENDİ

Avrupa Birliği çevre mevzuatına ilişkin e-atık uygulamalarını düzenleyen, WEEE olarak da bilinen 2012/19/EC sayılı “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya (AEEE) Konsey Yönergesi” ve SEVESO III olarak bilinen, 202/18/EC sayılı “Tehlikeli Maddelerle İlgili Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Konsey Yönergesi” 13 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yeni WEEE Yönergesi ile, üye devletler için eskisinden daha kapsamlı ve atık yönetiminde daha sıkı kontroller içeren kurallar getirildiği belirtildi. Bu kapsamda, e-atık üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması, bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntemleri ile ticari uygulamalar ve transit geçişlere ilişkin esasların düzenlenmesinin amaçlandığı ifade edildi. Buna göre, üye devletlerin e-atık toplama miktarlarının, kişi başı yıllık oranının 2015 yılına kadar 4 kg seviyesine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Bunun yanında üye devletlerin 2016 yılından itibaren piyasada satılan elektronik aletlerin kg bazında yüzde 45’ini; 2019 yılından itibaren ise yüzde 65’ini veya kullanım ömrünü tamamlamış e-atıkların yüzde 85’ini toplamakla yükümlü olduğu vurgulandı. Bunun yanında, yeni üye devletlerin 14 Ağustos 2021 tarihine kadar uyum süresi talep edebilecekleri belirtildi. Yönergede yer alan elektronik ve elektrikli eşya kategorileri için ise 13 Ağustos 2012 ile 14 Ağustos 2018 döneminin geçerli olacağı ve uygulamanın 2018 yılından sonra da tüm elektronik ve elektrikli eşya kategorilerini kapsayacağı yönergede yer aldı.

Yeni Yönergenin aynı zamanda AB üye ülkelerine yapılan yasadışı e-atık ihracatının önüne geçmek için daha sıkı denetimler sunduğu belirtilirken, diğer taraftan, AB’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında ve hammadde üzerindeki yüksek fiyat baskısı karşısında kaynağın verimli kullanımının Yönerge’nin ana unsurlarından biri olduğunun altı çizildi.

AB WEEE Yönergesi’ne http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:197:SOM:EN:HTML internet adresinden ulaşabilinir.

SEVESO III olarak bilinen Tehlikeli Maddelerle İlgili Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne İlişkin Yönerge ise,  27 Haziran 2012 tarihinde Konsey Kararı ile kabul edildikten sonra 24 Temmuz 2012 tarihinde AB’nin resmi gazetesinde yayımlandı. Yeni Yönerge’nin 1 Haziran 2015 tarihinde SEVESO II Yönergesi’nin yerini alacağı belirtildi. Mevcut yönergede (SEVESO II Yönergesi), AB’deki kimyasalların sınıflandırılmasına ilişkin değişiklikler hakkında önemli teknik güncellemeler getirildiği ve buna göre, Yönergede belirtilen EK I kısmının, maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, ambalajlandırılması ve etiketlendirilmesi AB Tüzüğü’ne uygun şekilde düzenlendiği ifade edildi. Büyük kazaların risklerine ilişkin halkın bilgilendirilmesinin ön plana çıkarıldığı ve aynı zamanda konuyla ilgili icra uygulamaları kapsamının daha sıkı denetimle genişletildiği vurgulandı.

SEVESO III Yönergesi’ne http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0001:0037:EN:PDF internet adresinden ulaşılabilir.