İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
10-17 KASIM 2006

“AVRUPA’DA İSTİHDAM 2006” RAPORU AÇIKLANDI

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan “Avrupa’da İstihdam 2006” Raporu’na göre, ekonomik büyümedeki geçici yavaşlamaya rağmen AB’de istihdam piyasası 2005’te gelişme gösterdi. İşsizlik oranı %9.1’den %8.7’ye gerilerken, istihdamda gerçekleşen büyümede iki kat artış kaydedildi. Ancak, AB’nin hedefleri dikkate alındığında, istihdam ve üretim açısından gerçekleşen büyümenin yetersiz kaldığı belirtildi.

İstihdam ve Sosyal İşlerden sorumlu Komisyon Üyesi Vlamidir Špidla, olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılarken, kadın ve yaşlıların istihdam oranındaki artışına rağmen gelişmelerin, AB’nin öngördüğü %70’lik istihdam hedefi doğrultusunda yavaş ilerlediğine, dolayısıyla üye ülkeler tarafından daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

Raporda, kadınları ve 55-64 yaş grubuna ait iş gücünü istihdam piyasasına çekmeye ve iş hayatında tutmaya yönelik politikaların meyvelerini vermeye başladığı, 2000’den bu yana, kadın ve yaşlı istihdam oranının artış gösterdiği belirtildi. Olumlu gelişmeler, çalışan yaşlı nüfusa yönelik politikalara ve emeklilik sistemlerinde yapılan reformlara bağlanıyor. Ancak, iş piyasası standartlarının üye ülkelere göre farklılık gösterdiği, bu farklılıkların özellikle cinsiyet eşitliği, bölgelerarası eşitsizlik ve AB ile AB vatandaşı olmayanlar arasında gözlemlendiği belirtiliyor. Örneğin, kadın istihdam oranı Danimarka ve İsveç’te %70 iken Malta’da bu oran %34’e kadar düşüyor. AB’nin bölgesel istihdam oranı İtalya’nın bazı bölgelerinde %40’ı,  İngiltere’de ise %80’i buluyor.

Rapor ayrıca, artan küresel rekabet ortamında, işte esnekliğin ve iş güvencesinin bir arada uygulanmasının daha fazla ve daha nitelikli istihdamı teşvik ettiğinin önemine dikkat çekiyor. Başarılı örneklerden Danimarka, Finlandiya, Avusturya, Hollanda ve İspanya gibi üye ülkeler, işte esnekliğin ve güvencenin birbiriyle uyumlu ve karşılıklı olarak güçlendirici niteliği sahip olduğunu savunuyor. Bu bağlamda, yatırım miktarının yanı sıra mesleki eğitim ve Kamu İstihdam Hizmetleri gibi alanlarda etkin yatırımların üzerinde durulması gerektiğine işaret ediliyor. 

Öte yandan, AB’nin toplam iş gücünde gözlemlenen düşük orandaki yüksek nitelikli iş gücünün artması amacıyla, teknolojik gelişme aracılıyla iyi eğitim almış ve uyum sağlayabilen bir iş gücünün öneminin altı çiziliyor. Rapor, yüksek nitelikli ve uyum sağlayabilen bir işgücün, ülkenin, kendi sahasında yeni teknolojiler yaratma ve dışarıda geliştirilmiş başarılı teknolojileri hazmetme ve uygulama kapasitesini güçlendirdiğini ortaya koyuyor.