İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 HAZİRAN 2012

OMBUDSMANLIK YASASI TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Avrupa’da ve Türk kamuoyunda “Ombudsmanlık” olarak da bilinen Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kurulmasına dair kanun tasarısı 14 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kamu Denetçiliği Kurumu kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak, resmi idarenin her türlü eylem ve işlemlerini insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak üzere kuruldu.

Yasaya göre Kamu Denetçiliği Kurumu TBMM Başkanlığı'na bağlı olacak, merkezi Ankara’da bulunacak ve kamu tüzel kişiliğine sahip olacak.  Kamu Denetçiliği Kurumu ilk aşamada bir baş denetçi, beş denetçi, bir genel sekreter, uzmanlar ve idari personelden oluşan 246 kişilik bir kadro oluşturabilecek ve gerekli gördüğü hallerde Ankara dışında da büro açabilecek.  Kurulacak olan Kamu Denetçiliği Kurumu’nda görev yapan baş denetçi ve denetçilere hiçbir resmi makam, merci veya kişi görevleriyle ilgili olarak emir ve talimat veremeyecek, tavsiye ve telkinde bulunamayacak.

Ayrıca Yasa’ya göre, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sadece askeri nitelikteki faaliyetleri Kamu Denetçiliği Kurumu’nun yetki ve görev alanı dışında bırakılıyor.