İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
23-28 ŞUBAT 2014

AB EĞİTİM KONSEYİ’NİN GÜNDEMİNDE BECERİLERE YATIRIM KONUSU YER ALDI

24 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşen AB Eğitim Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi Toplantısı’nda bir araya gelen AB Eğitim Bakanları, 2014 Avrupa Sömestri kapsamında becerilere yatırım, etkili ve yenilikçi eğitim konusunda bir sonuç bildirisi kabul ettiler.

AB Eğitim Bakanları, AB eğitim ve mesleki eğitim sistemlerinin, gençlerin ve kalifiye olmayan yetişkinlerin günümüz istihdam piyasasının gereklerini karşılayacak yetenek ve becerileri kazanmalarında temel rolü üstlenmesi gerektiğini vurguladılar.

Konsey Toplantısı’nda, 2014 Avrupa Sömestri kapsamında eğitim ve mesleki eğitimin görünürlüğünün artırılması için AB Eğitim Konseyi şu önceliklere odaklanma kararı aldı:

--Eğitimin ve mesleki eğitimin modernizasyonu ve becerilerin geliştirilmesine uzun vadeli yatırımın kolaylaştırılması;

--Tüm yaş gruplarına mensup bireylerin daha iyi ve daha geçerli becerilerle donatılması;

--İstihdama dayalı şemaların teşvik edilmesi yoluyla eğitimden istihdama geçişin kolaylaştırılması;

--Dijital öğretim imkânlarından tam olarak yararlanılması yoluyla eğitim metotlarının modernleştirilmesi ve geliştirilmesinin sürdürülmesi.

Konsey Toplantısı’nda kabul edilen sonuç bildirisiyle, Üye Devletler, toplumun dezavantajlı kesimlerinden gelen öğrenicilerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak etkili ve kapsayıcı eğitim ve mesleki eğitim politikaları geliştirmeye ve eğitime dijital öğrenim metotlarını entegre etmeye davet edildi.

Söz konusu sonuç bildirisinin, 2014 yılı Yıllık Büyüme Araştırması’nın eğitim ile ilgili yönlerine bir ilk cevap niteliği taşıdığı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından hazırlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for International Student Assessment-PISA) ve Yetişkin Becerilerinin Değerlendirilmesi Uluslararası Programı (Programme for the International Assessment of Adult Competencies -PIAAC) anketlerinin bulgularını ele almak üzere kabul edildiği kaydedildi.

AB Eğitim Bakanları, Konsey Toplantısı’nda ayrıca, PISA ve PIAAC anketlerinin bulguları kapsamında beceriler ve istihdam edilebilirlik konusunu tartıştılar. Tartışmada öne çıkan en önemli iki konu, becerilerin istihdam piyasasının gereklilikleri doğrultusunda dönüşümünün nasıl daha iyi kavranabileceği ve eğitim politikalarının değişen ihtiyaçlara nasıl daha duyarlı hale getirilebileceği oldu.

Güncel PISA ve PIAAC sonuçları, Üye Devletler arasındaki farklılıkların büyük olduğunu ve AB’nin Asya ülkelerine kıyasla vasat bir performansa sahip olduğunu ortaya koymuştu. Bilindiği gibi 15 yaş grubu öğrencilerinin okuma, matematik ve fen bilgisi alanındaki performansını ölçen PISA anketi, Avrupalı öğrencilerin matematikteki performansının düşük olduğunu ve AB genelinde eğitim kalitesi bakımından büyük uçurumların bulunduğunu gösterdi.

PIAAC anketi sonuçlarına göre ise, Avrupalı beş yetişkinden birinin okuryazarlık becerileri zayıf, her dört yetişkinden biri ise bilgi iletişim teknolojilerini kullanma becerisinden yoksun. Bu duruma karşılık, AB üyesi on altı devlette 2008-2011 döneminde eğitime ayrılan bütçe azaldı ve altı Üye Devlette ise büyük kesintilere gidildi.

Konsey’de gerçekleşen tartışmaların çıktılarının 20-21 Mart’ta gerçekleşecek ilkbahar dönemi AB Zirvesi’nde ele alınmak üzere AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na iletilmesi bekleniyor. Bunlara, AB Konseyi’nin Avrupa 2020 Stratejisi ile doğrudan bağlantılı olan sektörel Konseylerin raporları eşlik edecek. İlkbahar dönemi AB Zirvesi’nde, Yıllık Büyüme Araştırması baz alınarak, Üye Devletlerin 2014 yılı ulusal reform programları için kılavuz ilkeler belirlenecek.