İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
14-20 MART 2012

REFORM İZLEME GRUBU’NUN 25’İNCİ TOPLANTISI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Reform İzleme Grubu’nun 25’inci Toplantısı, 16 Mart 2012 tarihinde Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın evsahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yanısıra, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Sayım Tekelioğlu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Afif Demirkıran ile Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın üst düzey görevlileri katıldı. Türkiye-AB ilişkilerinde yaşanan son gelişmelerin ele alındığı 25’inci Reform İzleme Grubu toplantısında, başta “Pozitif Gündem” olmak üzere, yargı reformu, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamaları ve geri kabul gibi çeşitli başlıklar görüşüldü. 

Reform İzleme Grubu’nun 25’inci Toplantısı’nda ele alınan konular şu şekilde:

 • Başta siyasi alanda olmak üzere gerçekleştirilen reformların, Türkiye’nin AB üyelik sürecinden bağımsız olarak Türk vatandaşlarının daha demokratik, daha müreffeh ve insan haklarına daha saygılı bir ülkede yaşamasına katkıda bulunduğunun altı çizildi;
 • “Pozitif Gündem” ile ilgili olarak toplantıda, Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’nin müzakere sürecinde siyasi mülahazalarla uğradığı haksızlığı telafi etmek amacıyla ortaya koyduğu ve resmi müzakere sürecine bir alternatif oluşturmayacak olan Pozitif Gündemin süreci destekleyeceği ve ivme kazandıracağı görüşü genel olarak kabul edildi. Ayrıca Pozitif Gündem kapsamında, açılması ve kapatılması halen siyasi nedenlerle engellenen fasıllardan sekizinde “çalışma gruplarının” oluşturulması uygun bulundu;
 • Toplantıda yeni ve sivil bir Anayasa’nın hazırlanmasının Türkiye’nin yakın dönemdeki en önemli önceliği olduğu ifade edildi. Büyük bir değişim ve dönüşüm geçiren Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun, halkın daha güçlü demokrasi ve daha fazla özgürlük talebine karşılık verebilecek, kapsayıcı bir Anayasa’nın geniş katılımlı ve şeffaf bir şekilde hazırlanması çalışmalarının devam etmesi gerekliliği vurgulandı;
 • 25’inci Reform İzleme Grubu Toplantısı’nda yargı hizmetlerinin hızlandırılması, yargılama ve tutukluluk süreleri, insan hakları alanında kurumsallaşma, temel hak ve özgürlükler ile ifade ve basın özgürlüğü, kişisel verilerin korunması ve farklı inanç gruplarıyla diyalog gibi konular da ele alındı ve bu alanlarda atılacak adımlar görüşüldü;
 • Bu çerçevede, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında yapılan ve yapılacak düzenlemeler değerlendirildi. Söz konusu çalışmalar şu şekilde özetlenebilir:
  • Tutukluluk sürelerine ilişkin sorunun temelinde yatan uzun yargılama sürelerinin iyileştirilmesi; basın ve ifade özgürlüğünün genişletilmesi;
  • TCK’nın 220, 277, 285 ve 288’inci maddeleri ile Terörle Mücadele Kanununun 2, 6 ve 13’üncü maddelerinde öngörülen değişiklikler ile basın ve ifade özgürlüğünün genişletilmesi;
  • TCK’nın 132, 133 ve 134’üncü maddelerinde öngörülen değişikliklerle özel hayatın gizliliğinin korunmasının güçlendirilmesi;
  • Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan “İfade Özgürlüğü Eylem Planı”;
  • Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, AİHM tarafından Türkiye aleyhine ihlal kararları verilmesine neden olan sorunlu alanlarda, belirli vadelerde çözüm üretmeye yönelik somut hedefler içeren “İnsan Hakları İhlallerinin Önlenmesine Yönelik Eylem Planı Taslağı”;
  • 4. Yargı Reformu Paketine yönelik hazırlıklar;
  • Kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışmalar;
  • Hukuki uyuşmazlıkların mahkeme öncesi çözüme kavuşturulmasını amaçlayan ve halen TBMM Adalet Komisyonundaki görüşmeleri devam eden Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Tasarısı;
  • TBMM Adalet Komisyonu gündeminde yer alan ve terörle ulusal ve uluslararası boyutta etkin mücadeleyi amaçlayan tasarı;
  • Çocuk hukuku ilkelerinin geliştirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması konusunda tespit edilmiş olan aksaklıkların giderilmesi amacıyla gerekli mevzuat çalışmalarını yapmak ve uygulamanın sorunlarını tespit etmek üzere Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan çalışma grubu faaliyetleri;
  • İnsan hakları konusuna bütüncül bir yaklaşımın yerleştirilmesi amacıyla insan hakları alanında kurumsallaşmanın sağlanması ve bu çerçevede, uluslararası alanda benimsenmiş ilke ve standartlar doğrultusunda ve AB müktesebatı çerçevesinde hazırlanan ilgili Tasarılara yönelik çalışmalar;
  • Kurulması öngörülen Türkiye İnsan Hakları Kurumu aracılığıyla, OPCAT’in (İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolü)  onaylanmasının getirdiği yükümlülüklerin belirlenmesine dönük çalışmalar;
  • Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili çalışmalara devam edilmesi;
  • Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı’nın hızla TBMM’ye sevk edilmesi;
  • Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Tasarısı Taslağı’na ilişkin çalışmalara hız verilmesi;
  • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanabilmesi amacıyla mevzuat ve uygulamada yapması gereken değişiklikler;

 

 • Toplantıda ayrıca, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması ve bu bağlamda göç yönetimi ile entegre sınır yönetimi gibi konuları kapsayan “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” başlıklı 24’üncü Fasıla yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Geri Kabul Anlaşmasına ilişkin Türk tarafının tavrının açık ve net olduğu vurgulandı;

Bilindiği üzere Reform İzleme Grubu, ilk toplantısının gerçekleştirildiği 2003 yılından bu yana, siyasi reformları izlemek, hızlandırmak ve sonuçlandırmak amacıyla düzenli olarak toplanıyor. Son toplantıda, ayrıca, Reform İzleme Grubu’nun 26’ıncı Reform İzleme Grubu Toplantısı’nın Haziran 2012 tarihinde İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in ev sahipliğinde Ordu’da gerçekleştirilmesine karar verildi.

16 Mart 2012 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 25’inci Reform İzleme Grubu Toplantısı Basın Bildirisine, http://www.ab.gov.tr/index.php?p=47415&l=1 internet adresinden ulaşabilir.