İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-8 MART 2014

AVRUPA KOMİSYONU DERİNLEMESİNE MAKROEKONOMİK GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞMALARINI SONUÇLANDIRDI

Avrupa Komisyonu AB ekonomik yönetişimin güçlendirilmesi ve üye ülkeler arasında koordinasyonun artırılmasının amaçlandığı Avrupa Sömestri’nin bir parçası olan derinlemesine makroekonomik gözden geçirme çalışmasını 5 Mart tarihinde sonuçlandırdı. Komisyon, geçtiğimiz Kasım ayında Avro Alanı ülkelerinin istikrar programlarına ve Avro Alanı dışındaki AB ülkeleri için de yakınsama programlarına temel teşkil etmek üzere detaylı değerlendirme raporları yayımlamıştı.

Bu kapsamda 17 ülkeye ilişkin çalışmaların sonuçları açıklanırken, 14 ülkenin (Belçika, Bulgaristan, Almanya, İrlanda, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Macaristan, Hollanda, Slovenya, Finlandiya, İsveç ve İngiltere ) çeşitli makroekonomik dengesizlikler yaşadığı belirtiliyor. Kurtarma programı kapsamındaki ülkeler olan, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Portekiz ve Romanya, mali destek programları kapsamında gözetime tabi olduklarından makroekonomik dengesizlikler sürecine dâhil edilmedi. Danimarka, Lüksemburg ve Malta’nın ise birtakım makroekonomik sorunları olmasına karşın Makroekonomik Dengesizlik Prosedürü’ne dâhil olacak kadar dengesizliklere sahip bulunmadığına karar verildi.

Avrupa Komisyonu derinlemesine gözden geçirme raporları çerçevesinde İtalya, Slovenya ve Hırvatistan’ı, makroekonomik dengesizliklerinin yüksek düzeyde olması nedeniyle geliştirilmiş gözetim altına almaya karar verdi. Fransa, İspanya ve İrlanda da yakından takip edilecek ülkeler arasında bulunuyor. İtalya’nın zayıf dış rekabet gücü ve yüksek kamu borcunun üzerinde durulması gerekiyor. Avro Alanı’nın zayıf halkası haline gelen ülkenin devamlı olarak kamu açığı vermesi, Avro Alanı’na yayılma riski nedeniyle önemli bir sorun teşkil ediyor. Slovenya’ya ilişkin olarak ise, ülkede bankacılık alanında kararlı bir ilerleme olduğu, ancak, başta bütçe hedeflerinin gözetilmesi olmak üzere diğer alanların, güçlü siyasi eylem gerektirdiği belirtiliyor. Hırvatistan’ın ise önemli dış yükümlülüklerini yerine getirmesi, azalan ihracatını, hızla artan genel kamu borcunu düşürmesi için önlemler alması gerekiyor.  

Avrupa Komisyonu Fransa ekonomisine ilişkin olarak, dış ticaret dengesi, rekabet gücü yüksek kamu harcamaları olmak üzere üç konu üzerinde duruyor. Fransa ekonomisinin, büyüklüğü göz önüne alındığında kendi ekonomisi ve Avro Alanı ekonomilerine olumsuz etkilerinin olmaması için güçlü bir şekilde mali önlemler almasının gereğine işaret ediliyor. Ülkenin bu yönde gösterdiği çabalara rağmen 2014 için bütçe hedeflerinin gerisinde kaldığı belirtiliyor. Fransa Ekonomi Bakanı ve Maliye Bakanı birlikte düzenledikleri basın toplantısında, harcamaların sıkı bir şekilde yönetildiğini ve kamu açığının düşürüleceğini açıkladılar.

Avrupa Komisyonu İspanya’nın ekonomik reformlarda önemli bir ilerleme sağladığını ve ekonomisinin ihracatın artması ve iç talepte artış nedeniyle önemli aşama kaydettiğini belirtti. İşsizliğin fazla olmasına karşın istihdamda da iyileşme kaydedildi. Diğer yandan, kamu ve özel sektör borcu halen yüksek düzeyde bulunuyor.

İrlanda, Avrupa Sömestri kapsamında bütçe gözetimi programına tabi ancak ülkeye verilen mali destek programı sona erdi. İrlanda, İspanya ile beraber özel bir “gözetim sonrası” programına dâhil oldu. İlk gözden geçirme Nisan ayında olacak ve bankacılık sektörüne odaklanılacak.

Almanya, uluslararası rekabet gününün yüksek olmasına karşın, iç talebinin düşük olması nedeniyle ilk defa geçtiğimiz Kasım ayında makroekonomik dengesizlik sorunu yaşadı. Bu gelişmeler nedeniyle Avrupa Komisyonu tarafından Almanya için talebin ve yatırımların artırılması tavsiye ediliyor. Ülkenin hizmetler sektöründe de bazı sorunları bulunuyor. Özellikle kadınların istihdama daha fazla katılmalarının sağlanması gerekiyor. Almanya’nın Avro Alanı dışındaki ülkelerle dış ticaret fazlası artmaya devam ediyor ancak Avro Alanı ülkeleriyle azalıyor.

Avrupa Komisyonu Danimarka, Lüksemburg ve Malta’da risklerin azaldığını ve kontrol altına alındığını belirtiyor. Lüksemburg’un, yoğun finans sektörü nedeniyle durumunun takip edilmesi gerektiği, ancak bunun makroekonomik dengesizlik anlamına gelmediği ifade ediliyor.

Üye ülkeler makroekonomik dengesizliklerini düzeltmek amacıyla ulusal reform programlarını Nisan ayı sonuna kadar sunacaklar. Avrupa Komisyonu 2 Haziran’da her ülkeye ilişkin olarak ekonomik tavsiye raporları yayınlayacak.