İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
7-13 MART 2012

AVRUPA KOMİSYONU ÜRETİMDE HAMMADDELERİN KULLANILMASINDA İNOVASYON YARATILMASINA YÖNELİK İŞBİRLİĞİ OLUŞTURULMASI AMACIYLA BİR ÖNERİ SUNDU

Günümüzde ileri teknoloji sanayileri için büyük önem taşıyan hammaddelerin temininde gittikçe artan zorlukları göz önüne alan Avrupa Komisyonu, bunların arzının artırılması için 29 Şubat 2012 tarihinde “Hammaddelerin Kullanılmasında İnovasyon Yaratılmasına Yönelik İşbirliği Oluşturulması”na yönelik bir öneri sundu.

Bu kapsamda Avrupa Komisyonu tarafından inovasyonun hammadde temininde de önemli bir araç olabileceği öngörülüyor. Yeni teknolojiler, özelikle ulaşılması ve elde edilmesi zahmetli hammaddelerin teminine yardımcı olabilecek. Önemli hammaddelerin ikamelerinin geliştirilmesi için harekete geçilmesi de gerekiyor. İstatistiklere göre, her yıl bir AB vatandaşının yaklaşık 17 kg. elektrik ve elektronik çöp oluşturduğu göz önüne alındığında geri dönüşümün de geliştirilmesi ve artırılması önem taşıyor.

Mevcut durum amaca yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapılmasını, devrim niteliğinde yeni teknolojiler, disiplinlerarası yaklaşımın yanı sıra standartlar, kamu alımları ve düzenleyici mevzuatın oluşturulması gibi talep yanlı müdahaleleri de gerektiriyor. Bu amaçla Avrupa Komisyonu “Hammaddelerin Avrupa’nın Geleceği İçin Mevcut Hale Getirilmesi” başlığı altında hammaddelerin kullanılmasında inovasyon yaratılmasına yönelik işbirliği oluşturulması için söz konusu önerisini sundu.

Gerçekleştirilecek işbirliği ile üye ülkelerin, şirketler, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar gibi konuyla ilgili bütün tarafların bir araya gelerek;

  • ortak stratejiler geliştirmeleri
  • sermaye ve insan kaynaklarını bir araya getirmeleri
  • Avrupa’da yaratıcı çözümlerin uygulanması ve yayılmasının sağlanması amaçlanıyor.

Bu sürecin hızlandırılması için Avrupa Komisyonu ilgili öneriyle 2020 yılına kadar gerçekleştirilmesi gereken somut hedefler ortaya koydu:

  • Hammadde araştırma, çıkarma, işleme, toplama ve geri dönüştürme amacıyla 10 pilot yaratıcı eylem gerçekleştirilmesi;
  • Kritik ve kıt olan hammaddeler için en az üç ikame hammadde bulunması;
  • Maddelerin kullanımında verimlik, çevreye olumsuz etkilerin önlenmesine de özel önem verilerek,  değerli hammaddelerin, atıklardan yeniden kullanımı ve geri dönüşümün desteklenmesi;
  • Sürdürülebilir madencilik ve madde yönetimine ilişkin araştırma ağları, eğitim merkezleri kurulması;
  • Kaynakların ve rezervlerin araştırılması, standartlaştırılmış Avrupa istatistik araçlarının ve 3 boyutlu haritaların hazırlanması;
  • Ekonomik olarak işletilebilir rezervlerin arz ve talep eğilimlerinin ekonomik dinamik modelleme sistemlerinin oluşturulması ve bu rezervlerin yaşam döngülerinin analiz edilmesi;
  • Hammadde alanında ABD, Japonya, Avustralya gibi AB’nin çok taraflı kurumlar ve iki taraflı ilişkilerde, proaktif stratejiler uygulamasının geliştirilmesi

Söz konusu öneri ile ilgili görüşlerinin alınması için 15.04.2011 tarihinde başlatılan kamu ile istişare süreci 20.06.2012 tarihine kadar devam edecek.