İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
11-17 MAYIS 2014

AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTESİ YENİ BİR EYLEM PLANI KABUL ETTİ

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi “güçlü ve dayanışmaya dayalı bir Avrupa” için yeni bir eylem planı kabul etti. Söz konusu eylem planı üç ana başlıktan oluşuyor. Bunlar sırasıyla, “Ekonomik Birlik”, “Sosyal Birlik” ve “Demokratik ve Vatandaşlık Birliği”dir.

Ekonomik Birlik

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, AB’nin Ekonomik Birliği’ne doğru ilerlemesi gerektiğini savunuyor. Komite, bu hedef doğrultusunda, önümüzdeki beş yıl içinde Ekonomik ve Mali Birliğin oluşturulması için Avrupa kurumlarına çağrıda bulunuyor.

Bu kapsamda alınması öngörülen önlemler şunlardır:

--Avrupa çapında yatırımların artırılması için çabaların birleştirilmesi;

--Avro Alanı’nın borcunun ortak yönetime geçilmesi;

--Maliye politikalarının koordinasyonunun güçlendirilmesi;

--Mevduat sigorta garantileri ve Avrupa İstikrar Mekanizma aracılıyla banka sektörüne yönelik güvenin yeninden kazandırılması;

--Ekonomik politika araçları arasındaki koordinasyonun sağlanılması;

--Ulusal ve Avrupa bütçeleri arasındaki koordinasyonu sağlanarak, AB’nin tutarlı bütçe ve maliye birliğine doğru ilerleme sağlanılması;

--Avrupa işsizlik sigorta sisteminin oluşturulması için çalışmaların hızlandırılması;

--Girişimcilik ruhunun teşvik edilmesi ve şirketlerin kurulması ve korunmasında kolaylıkların sağlanması;

--Sürdürülebilir kalkınma ilkesinin AB’nin çevre, ekonomi ve enerji politikalarının merkezinde tutulması;

--Tüketici haklarının korunması ve güçlendirilmesi.

Sosyal Birlik

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, AB’de büyümeyi yeniden canlandırmak ve yeni istihdam imkânları yaratmak adına sosyal birlik olgusunun yeniden düşünülmesi ve böylelikle daha adıl bir Avrupa oluşturulmasını öneriyor.

Bu kapsamda alınması öngörülen önlemler şunlardır:

--Tüm politika alanlarında sosyal uyum boyutuna odaklanılması;

--Tüm paydaşlar ile birlikte yeni bir Avrupa sosyal gündeminin oluşturulması;

--Çalışanların serbest dolaşımının garantilenmesi;

--En düşük gelir için standartların belirlenmesi;

--Gençlerin beklentilerini iyileştirilmesi;

--Sosyal ortaklığının ve toplu sözleşme müzakerelerinin tarafsızlığının teşvik edilmesi;

--Avrupa nezdinde çalışma standartlarına ilişkin önceliklerinin geliştirilmesi (özellikle çalışma hakları ve sağlık ve güvenliğe ilişkin hükümler);

--Ayırım yapmadan herkese eşit imkânlarının sunulması;

--Antlaşmalara sosyal ilerlemelere ilişkin bir protokol eklenmesi.

Demokratik ve Vatandaşlık Birliği

Ekonomik kriz Avrupa toplumlarının birbirine ne kadar bağlı olduğu gösterdiğini belirten Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, AB’nin daha ileri demokrasiye geçişinin sağlanması ve bu sürece sivil katılımın artırılması gerektiği konusunda Avrupa kurumlarına çağrıda bulunuyor.

Bu kapsamda alınması öngörülen önlemler şunlardır:

--Demokratik ve aktif vatandaşlığa dayalı Avrupa Sözleşmesi’nin AB tarafından düzenlenmesi;

--AB Antlaşması’nın 11’inci maddesine uygun olarak, katılımcı demokrasi mekanizmalarının güçlendirilmesi;

--Tüm Üye Devletleri’nin eğitim derslerinde (özellikle tarihi ve kültürel) AB’ye ilişkin derslerinin eklenmesi;

--AB vatandaşlığın temel haklarına odaklanılması

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nin kabul ettiği eylem planına ilişkin daha detaylı bilgilere http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-02-14-427-en-c.pdf internet adresinde ulaşılabilir.