İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 HAZİRAN 2014

Komisyon sürdürülebilir kalkınma adına yeni bir tebliğ kabul etti

Avrupa Komisyonu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve bunu takip eden Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne (BKH) ilişkin uluslararası müzakerelerde AB’nin pozisyonuna katkı sağlamak adına hazırlanan Tebliği 2 Haziran 2014 tarihinde kabul etti.

SKH’ler şimdiki ve gelecek nesillerin hayatını etkileyecek zorlukların ve yoksulluğun ortadan kaldırılması ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için uluslararası toplumun kararlılığını güçlendirmek adına ortaya konuldu. Komisyon tebliğde bu doğrultuda bir adım atarak, temel ilkeler, tanımlar ve öncelik alanları için 2015 ve takip eden izleyen yıllarda potansiyel hedefleri önermekte.

Bilindiği gibi Eylül 2010 tarihinde dünya liderleri Binyıl Kalkınma Hedefleri Zirvesi’nde bir eylem planı ortaya koydular. Bu plan, son tarih olarak belirlenen 2015 yılına kadar hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenleri ana hatlarıyla belirleyen bir yol haritasıydı. Bunu takiben Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı 2012 (Rio+20) BKH’ye ulaşmak için son derece önemli olan ivmeyi bu yönde yakalamak için bir fırsat oldu.

Komisyonun SKH’si, BKH hedeflerine ulaşılabilmesi için yeni uluslararası çerçeveye katkıda bulunacak. Bu bağlamda AB’den yapılan açıklamada yeni çerçevenin evrensel olması gerektiği, tüm ülkelerce uygulanarak tam bir işbirliğinin sağlanması ve sivil toplum ile özel sektörün beraber çalışmalarının önemine değinildi. Ayrıca bütün ülkelerin küresel hedeflere ulaşma yolunda adil bir oranda katkıda bulunması ve gerek vatandaşlar gerekse uluslararası toplum tarafından konuların dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Yeni çerçeve sürdürülebilir kalkınma için sosyal, çevresel ve ekonomik olarak üç ana eksende şekilleniyor. Açıklamada sürdürülebilir bir büyüme, daha iyi sosyal koşullar ve daha sağlıklı ve temiz bir çevre için daha fazla teşvik ve kapsayıcı eylem planı ile AB vatandaşlarına somut faydalar sağlanacağı belirtildi.

Komisyon’un küresel sorunlarla ilgili mücadele çağrısı önerisinde öncelikli alanlar şu şekilde; yoksulluk, eşitsizlik, sağlık, gıda güvenliği, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, su ve sanitasyon, sürdürülebilir enerji, iyi iş, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, sürdürülebilir tüketim ve üretim, biyolojik çeşitlilik, toprak bozulması gibi ve deniz ve okyanuslar.