İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
15-21 HAZİRAN 2014

AB TARIM VE BALIKÇILIK KONSEYİ YAPILDI

AB Üye Devletleri Tarım ve Balıkçılık Bakanları 16-17 Haziran 2014 tarihlerinde Lüksemburg’da bir araya geldi. AB Dönem Başkalığını yürüten Yunanistan’ın Gıda ve Kırsal Kalkınma Bakanı Georgios Karasmanis’in başkanlık ettiği Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplantısında öne çıkan konular şu şekilde:

Okullara meyve, sebze ve süt dağıtım planı

Konsey, okullarda meyve, sebze, süt ve muz dağıtımına ilişkin planlar üzerinde devam eden çalışmalara yönelik hazırlanan ilerleme raporunu görüştü. Görüşmede programlara ilişkin değişikliklerin yasal dayanağı, programın uygulamasındaki dengesizlikler, programların ve genel kapsamın uyumlu hale getirilmesi, mali hükümler ve idari yükler ele alındı. Komisyon’un bu konudaki teklifinde planların daha verimli ve etkin uygulanmasını hedeflerken, önerilen değişikliklerle programların yönetiminin sadeleştirilmesi ve Ortak Tarım Politikası reformları doğrultusunda düzenlenmesi amaçlanıyor. Bilindiği gibi okullarda süt dağıtımı programı 1997, sebze ve meyve dağıtım programı ise 2007 yılında itibaren uygulanmakta.

Meyve sebze sektörü

Konsey özellikle sebze ve meyve sektöründe 2007 yılında yapılan reformun ardından bugüne kadarki gelişmeleri ortaya koyan Komisyon raporunu kabul etti.  Raporda, üretici örgütlerinin sektörün merkezinde çok önemli bir rol üstlendiği ancak daha faal olabilmeleri adına yapılacak birçok şeyin olduğu belirtilirken;  bürokratik engellerin kaldırarak, kuralların ve prosedürlerin sadeleştirilmesi ile üreticilere daha açık, anlaşılır ve şeffaf bir çerçeve sunulabileceği ifade edildi.

Karaya çıkarma zorunluluğu ve ıskarta yasağı

Konsey’de balıkçılık konusunda avların karaya çıkarılma zorunluluğa ilişkin yönetmelik hakkındaki hazırlıklar ele alındı. Karaya çıkarma zorunluluğu tedbirleri, balıkçıların tüm avlarını karaya getirmelerini sağlayarak ıskartaların denizde yapılmasını engellemeyi hedefliyor. Komisyon, Konsey’i bu konuda üye ülkelerde bölgesel seviyede hazırlanan ıskarta planlarındaki mevcut durum konusunda bilgilendirdi. Iskarta yasakları geçtiğimiz yıl reform süreci geçiren Ortak Balıkçılık Politikası’nın en önemli tedbirlerinde biri olarak öne çıkarken, 2015 yılının ilk aylarından itibaren uygulanması beklenmekte.

Bu iki konu dışında Konsey’de ayrıca 2015 yılında sona erecek olan süt kotası uygulamasının ışığında süt sektöründeki pazar durumuna ilişkin Komisyon’un hazırladığı rapor görüşüldü. Bununla birlikte, Üye Devletlerin özellikle doğrudan ödemeler gibi OTP’nin önemli unsurlarını ulusal düzeyde nasıl planlayacakları ve hayvan ve bitki sağlığı paketi hakkında ilerleme raporu ele alındı.

 

AB, PROJELERE SAĞLANAN DEVLET YARDIMI İÇİN YENİ KRİTERLER GETİRİYOR

Avrupa Komisyonu, 13 Haziran 2014 tarihinde AB ortak çıkarlarını kapsayan ve 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni projelere sağlanacak devlet yardımı kriterlerindeki yenilikleri ortaya koyan bir rapor yayımladı. Rapor, Avrupa Komisyonu’nun AB’de büyüme ve rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Devlet Yardımları Modernizasyonu (State Aid Modernization) girişiminin bir parçası niteliğinde.

Avrupa Komisyonu’nun, bugüne kadar AB için stratejik öneme sahip ulusüstü projelerin desteklenmesi ve Avrupa 2020 hedefleri ile uyumlu olup olmadığına dair karar verebilmesi için AB devlet yardımı kurallarını içeren bir rehberi yoktu. Bu konuda, çevre devlet yardımı için 2008 rehberi; Ar-Ge ve inovasyon için ise 2006 rehberi gibi belli alanlarda AB’nin ortak çıkarlarını kapsayan projeler hakkında göstergelerin yer aldığı rehberler vardı.

Yeni tebliğ ile üye devletlerin AB devlet yardımları kurallarına uygun olarak, Avrupa 2020 hedeflerine ulaşılması için AB açısından da stratejik öneme sahip ulusüstü projelere yardım sağlama kriterleri belirlendi. Bu kriterlere göre:

--Avrupa Komisyonu, bir projenin AB’nin ortak çıkarları için önemli olup olmadığına karar verirken, projenin AB ekonomisine etkisini ve AB’nin hedeflerine ulaşma yolunda katkısının alaka dikkate alacak. Bu kural sadece birden çok Üye Devletin katılımı ile gerçekleştirilen ulusüstü projelerde aranmayacak.

--Bireysel projeler devlet yardımı finansman gereksinimlerini karşılamak için daha geniş bir bütünün parçası olarak görülecek, böylece tebliğ entegre projeleri (ilgili projelerin bir dizi kombinasyonları) kapsayacak.

Tebliğin, geri ödemeli avanslar, kredi, teminat ve hibe gibi modeller ile desteklerin çeşitlendirilmesine imkân sağladığı beklenmekle beraber; genel olarak yardımların orantılı olması için, gerekli görüldüğü takdirde, finansman açığının tamamını kapsayabileceği belirtiliyor. Ancak bu kural devlet yardımı almadan devam edebilen projeleri kapsamıyor. Yardımın orantılı bulunması için daha az yardım ile projenin hedeflerine ulaşmasının mümkün görülmemesi gerekiyor.

Avrupa Komisyonu’nun devlet yardımı almadan devam eden projelerin nasıl etkileneceği konusunda da bir analiz yapacağı, ayrıca, rekabet ve devletlerarası ticaret üzerindeki olası olumsuz etkilerini inceleyeceği belirtildi.