İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20-31 TEMMUZ 2014

6’NCI EKONOMİK, SOSYAL VE BÖLGESEL UYUM RAPORU YAYIMLANDI

Avrupa Komisyonu, 23 Temmuz 2014 tarihinde, 2014-220 dönemini kapsayan, AB Üye Devletlerindeki servet eşitsizliğini azaltmaya yönelik Uyum Politikalarının belirlendiği “İstihdam ve Büyüme İçin Yatırım” (Investment for Jobs and Growth) başlıklı 6’ncı Ekonomik, Sosyal ve Bölgesel Uyum Raporu’nu yayımladı.

Avrupa Komisyonu raporunda, KOBİ’ler, enerji verimliliği ve istihdam gibi önemli konuların, 2014-2020 dönemi AB Uyum Politikası’nın odak noktalarını oluşturduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, AB genelinde yeni iş imkânlarının sağlanması, istihdamın artırılması ve eşitsizliklerin azaltılması gibi, Avrupa 2020 Stratejisi çerçevesinde belirlenen önemli büyüme hedefleri, aynı zamanda AB Uyum Politikası’nın 2014-2020 dönemine ait öncelikleri arasında sıralanıyor.

Söz konusu rapor, AB genelindeki uyum seviyesinin tahlilini yapmakla beraber; ulusal, bölgesel ve yerel otoritelerin, yaşanan finansal ve ekonomik krize bağlı olarak 2007-2013 döneminde maruz kaldıkları zorlukları ele alıyor. Rapor ayrıca, AB Uyum Politikası’nın, AB Üye Devletlerine ait yatırım kaynaklarının iyi değerlendirilmesi ve finansal istikrarın oluşturulmasında önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

2014-2020 döneminin başında yayımlanmış olan 6’ncı Ekonomik, Sosyal ve Bölgesel Uyum Raporu genel olarak; AB’nin ekonomik büyüme oranı, AB Üye Devletlerinin gelir düzeylerindeki değişiklikler, istihdam oranları, kamu yatırımları, yoksulluk, sosyal dışlanma ve bölgesel farklılıklar gibi önemli konulara değinerek, önümüzdeki yedi yıl için geniş kapsamlı tahminlere yer veriyor. Raporda ayrıca, 2014-2020 döneminde yatırımların düşük-karbon ekonomisi, KOBİ rekabetçiliğinin sağlanması, yenilikçilik ve istihdam ile sosyal kapsamanın artırılması gibi temel alanlara daha fazla odaklanılması gerektiği öngörülüyor.

Bunun yanı sıra, 2007-2013 yıllarını kapsayan Uyum Politikası’nın sonuçlarına da değinen raporda, söz konusu dönem içerisinde 600 bin civarında istihdam yaratılmış olması, 80 bin yeni işin desteklenmesi, 5 milyon vatandaşın geniş bant internete erişimin sağlanması ve 3.3 milyon kişinin içme suyu erişiminin iyileştirilmesi dikkat çeken gelişmeler arasında yer alıyor.

Raporda, yenilik ve büyümenin motorları olarak tanımlanan şehirlerin, kriz döneminde, istihdam kaybı açısından diğer bölgelere kıyasla daha olumsuz etkilendiklerine değinilirken, birçok AB Üye Devletinde şehirlerde yaşayan kişilerin daha yüksek sosyal dışlanma ve yoksulluk riski taşıdıkları belirtiliyor. Bu sebeple, yeni dönem AB Uyum Politikası’nın, Avrupa Sosyal Fonu kaynaklarının yüzde 20’sinin, sosyal kapsamanın güçlendirilmesi ve yoksullukla mücadele alanlarında kullanılmasını öngördüğüne değiniliyor.

Söz konusu rapora,  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_en.pdf adresinden ulaşılabilir.