İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-7 EYLÜL 2014

İKV’DEN YENİ YAYIN: “SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE: İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI”

“Sorularla AB Politikaları ve Türkiye” serisi çerçevesinde İKV tarafından hazırlanan  “İşletme ve Sanayi Politikası” başlıklı yayın çıktı.

Çok yönlü bir politika olan İşletme ve Sanayi Politikası AB ekonomisi ve AB Tek Pazarı’nın odak noktasını oluşturuyor. AB’nin büyüme, istihdam ve küresel rekabet gücünün artırılmasına yönelik Avrupa 2020 Stratejisi’nin de temelinde işletme ve sanayi politikası bulunuyor. Avrupa 2020 Stratejisi aynı zamanda AB’nin ekonomik krizden çıkışı ve küresel rekabet gücünü yeniden kazanmasında anahtar rol oynuyor. AB’de işletmelerin yüzde 99’unu oluşturan KOBİ’ler ekonomik büyüme, inovasyon, istihdam ve sosyal bütünleşmenin yanı sıra ekonominin itici gücü olarak görülüyor. KOBİ’lerin, faaliyet gösterdikleri iş ortamının iyileştirilmesi, rekabet güçlerinin artırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması gibi çeşitli politikalarla desteklenmesi öngörülüyor.

AB’de olduğu gibi ülkemizde de işletmeler ve KOBİ’ler ekonominin belkemiğini oluşturuyor. Ülkemizin kalkınmasında işletmelerin ve sanayinin uluslararası rekabet gücünün artırılması son derece önemlidir. Bu kapsamda, AB ile İşletme ve Sanayi Politikası faslı müzakerelerinde kapanış kriterlerinden biri olan Sanayi Stratejisi Belgesi ve Eylem Planı hazırlandı. AB’nin de temel önceliklerinden biri olan Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim, Türkiye’nin ekonomik kalkınması ve dünyanın on büyük ekonomisi arasına girme hedefi açısından temel teşkil ediyor.

İKV Uzmanı Sema Gençay Çapanoğlu tarafından hazırlanan “Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: İşletme ve Sanayi Politikası” başlıklı yayınımız ile AB’nin İşletme ve Sanayi Politikası’nın kapsamı, esasları, yasal dayanakları, KOBİ’lerin yeri ve AB’de sağlanan destekler, Lizbon Stratejisi ve Avrupa 2020 Stratejisi’nin AB İşletme ve Sanayi Politikasındaki rolü, AB İşletme ve Sanayi Politikasını destekleyen programlar, AB ile üçüncü ülkeler arasında sanayi konularındaki ilişkiler ve son olarak Türkiye’nin AB İşletme ve Sanayi Politikası’na uyumu ele alınıyor.

“Sorularla AB Politikaları ve Türkiye: İşletme ve Sanayi Politikası” başlıklı yayınımızın pdf versiyonuna http://www.ikv.org.tr/images/files/Isl_ve_San_Pol.pdf internet adresinden ulaşılabilir.