İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
8-14 EYLÜL 2014

TORBA YASA ONAYLANDI

10 Eylül 2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen kanun paketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 11 Eylül 2014 tarihinde onaylanarak, yürürlüğe girdi. 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun”, yer altı çalışanlarının çalışma usul ve esasları,  kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve taşeron işçilik gibi 70 farklı yasada önemli değişiklikler içeriyor.Tasarı aşamasında 60 maddeden oluşan Kanun, Bütçe Komisyonu görüşmelerinde eklenen düzenlemelerle, 146 maddeyi kapsıyor. Torba Yasa, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  onayladığı ilk yasa olma özelliğini taşıyor.

Torba Yasa’nın içerdiği bazı önemli düzenlemeler şu şekilde;

- Yer altı çalışanlarının çalışma usul ve esasları yeniden belirlendi. Buna göre, yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin emeklilik yaşı 55 yerine 50 olacak.  Bu işlerde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmayacak ;

- İşçilerin yer altındaki çalışma süresi haftada en çok 36 saat, günlük çalışma süresi ise 6 saat olacak ve işçilere ödenecek ücret, asgari ücretin iki katından az olmayacak;

- Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden sigortalıların tüm SGK borçları silinecek ve ölenlerin yakınlarından bir kişiye kamuda istihdam olanağı sağlanacak ;

- Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre, “kurulu bulunduğu işkolunda en az yüzde 1 üye şartı”, Ekonomik ve Sosyal Konsey’e üye konfederasyonlara üye olmayan işçi sendikaları için yüzde 3 olarak uygulanacak. İşkolu barajı ise yüzde 1'e sabitlenecek Taşeron işçiler, kanun ile yeni haklar elde edecek. Buna göre, alt işverene iş vermeleri halinde, işverenler, işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğinin ve işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resmen kontrol edecekler; işverenler ayrıca işçilerin ödenmeyen ücretlerini hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlü olacaklar;

- Bazı kamu alacakları, faiz, cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak, ancak vergi cezaları tümüyle silinmeyecek. Vergi asıllarının tamamı ve cezaların tamamı yeniden yapılandırma kapsamında, 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeme seçeneği sunularak, tahsil edilecek;

 Kamulaştırma yapılmasına gerek olmadan "kamu yararı" kararı alınarak, evler başta olmak üzere taşınmazların altından yer altı treni; taşınmazların üzerinden ise teleferik gibi ulaşım hatları ile her türlü köprü, metro ve benzeri raylı taşıma sistemleri yapılabilecek;

- Türkiye’de yaşayan yabancıların kanuni çalışma süresi 8 yıla çıkarılacak ve uzun dönem ikamet izni olan yabancılar, süresiz çalışabilecek;

- Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı  (TİB) tarafından verilen internet erişimini engelleme ka­ra­rı­nın yerine getirilmesinde azami süre 24 saatten 4 saate inecek. TİB, "milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle, yargı kararına gerek olmadan erişimin engellenmesini karar verebilecek. TİB, daha sonra bu kararı 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunacak;

- Mahkemelerin üst düzey kamu görevlileri hakkında verdiği atama, görevden alma, göreve son verme, yer değiştirme ve görev ve unvan değişikliğiyle ilgili iptal ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların gereği iki yıl içinde yerine getirilebilecek; kamu görevlisi iki yılın sonunda başka bir kadroya atanabilecek. Mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmeyen kamu görevlisi hakkında ise ceza soruşturması ve kovuşturması yapılamayacak, ancak disiplin hükümleri saklı olacak;

- Kamuda istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda olmaması halinde, yardımcı hizmetler kategorisindeki işlerde personel çalıştırılmasına ilişkin ihaleye çıkılabilecek;

- Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında kalan mera, yaylak ve kışlak gibi yerler, kamu yatırımları yapılması için imara açılabilecek;

- TOBB öncülüğünde faaliyet gösteren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Ekonomi Bakanlığı’nın gözetimi ve denetimi altına alınarak kamulaştırılacak.