İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
2-8 MART 2015

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ HEDEFLERİNDE SON DURUM AÇIKLANDI

Avrupa 2020 Stratejisi’nin beş temel hedef başlığına yönelik son durum analizi, 2 Mart 2015 tarihinde AB’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından açıklandı.

Bilindiği üzere, Avrupa 2020 Stratejisi’nin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme önceliğindeki hedefleri 2010 yılında belirlenmişti. Akıllı büyüme çerçevesinde yenilikçilik, eğitim ve dijital toplum; sürdürülebilir büyüme çerçevesinde iklim değişikliği, enerji ve rekabetçilik; kapsayıcı büyüme çerçevesinde ise istihdam ve yoksullukla mücadele/sosyal dışlanma alanları temel çalışma alanları olarak seçilmişti. Buna göre;

-20 ila 64 yaş nüfusun yüzde 75’ine “istihdam” sağlanması;

-GSYİH’nin yüzde 3’ünün “Ar-Ge ve yenilikçilik” çalışmalarına ayrılması;

-“İklim değişikliği ve enerji” başlığı altında sera gazı emisyonlarında ve enerji tüketiminde yüzde 20 azaltım ile enerji kullanımında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranının yüzde 20’ye çıkarılması;

-“Eğitimde” okulu terk etme oranının yüzde 10 oranına düşürülmesi ve yüksek öğrenime katılım oranının yüzde 40’a çıkarılması;

-“Yoksullukla mücadele ve sosyal dışlanmakonusunda ise ulusal yoksulluk sınırının yüzde 25’e düşürülmesi ve 20 milyon insanın yoksulluktan kurtarılması,  strateji kapsamında ele alınıyor. 

Eurostat verilerine göre, belirlenen 2020 hedeflerine ulaşma yolunda 2008 yılından bu yana en büyük ilerleme iklim değişikliği, enerji ve eğitim hedeflerinde kaydedildi. İstihdam, yoksullukla mücadele ile Ar-Ge ve yenilikçilik alanlarındaki İlerleme ise sınırlı kaldı.

Avrupa 2020 Stratejisi Başlıklarının Göstergeleri, AB-28

Hedef Alanı

  Gösterge Alanı

          2008

        2012

         2013

   2020 Hedefi

İstihdam

20-64 yaş arası (%)

          70,3

         68,4

          68,4  

        75

AR-GE ve 

yenilikçilik harcamaları

GSYİH’deki payı (%)

          1,85

         2,01 

          2,02

         3

İklim değişikliği

ve enerji

 

Emisyonların azaltılması (endeks 1990:100)

          90,4

          82,1

           -

         80

Enerji tüketimi (milyon ton)

          1,689

         1,584

           -

        1,483

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı (%)

           10,5

          14,1

           - 

         20

Eğitim

Katılım oranı (30-34 yaş)

          31,2

          35,9

         36,9

          40

Erken terk etme

          14,7

          12.7

          12

          10

Yoksulluk

ve sosyal dışlanma

İnsan sayısı (milyon) 

          116,6

          123,1

        121,4

         96,6

Raporda iklim değişikliği ve enerjideki ilerlemelerin daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki artış ve emisyon değerlerindeki azalmadan; eğitim alanındaki ilerlemenin, okulu terk etme oranındaki düşüş ile yüksek öğrenime katılım oranındaki artıştan dolayı gerçekleştiği ifade ediliyor.

Avrupa 2020 Stratejisi ‘ne ilişkin Eurostat verilerine buradan ulaşılabilir.