İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 ARALIK-10 OCAK 2016

AB GÜNDEMİ

 • AB ve Ukrayna arasında 27 Haziran 2014 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaşması’nın bir parçasını oluşturan Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Alanı (Deep and Comprehensive Free Trade Area - DCFTA), 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Bilindiği üzere, Ortaklık Anlaşması’nda siyasi alana ve işbirliği alanlarına ilişkin yer alan hükümler Kasım 2014 tarihinden beri yürürlükte bulunuyor.

  AB ve Ukrayna arasındaki DCFTA’nın yürürlüğe girmesinin karşılıklı olarak mal ve hizmet pazarlarının açılmasını sağlayarak her iki tarafın işletmeleri, yatırımcıları ve tüketicileri için yeni imkânlar oluşturması bekleniyor. Ayrıca bu anlaşma ile Ukrayna’nın mevzuatını AB’nin müktesebatıyla (özellikle rekabet, kamu alımları, fikri mülkiyet hakları) uyumlaştırılarak, ürünler için daha yüksek kalite standartlarının uygulanmasının yanı sıra tüketicilerin güvenliği ve çevrenin korunmasının da geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu anlaşma sayesinde Ukrayna’nın iş ortamını iyileştirmesi, daha fazla yabancı yatırım çekmesi ve küresel ekonomi ile entegrasyonunu güçlendirmesi bekleniyor.

  2014 yılı verilerine göre, AB’nin Ukrayna’ya ihracatı 17 milyar avro iken, AB’nin Ukrayna’dan ithalatı 14 milyar avroya ulaşmış bulunuyor. Yapılan etki analizi çalışmalarında, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle beraber, orta vadede Ukrayna’nın GSYİH’sinin yüzde 6 ve ülkenin refahının ise yüzde 12 oranında artması öngörülüyor. 

 • Bankacılık Birliği’nin ikinci ayağını teşkil eden Tek Çözümleme Mekanizması 1 Ocak 2016 itibarıyla tamamen uygulamaya girdi.  Söz konusu mekanizma ile AB’de mali sorunlar yaşayan bankaların zamanında ve etkili bir şekilde kurtarılması ve çözümlenmesi için bir çerçeve oluşturularak finansal sistemin dayanıklılığının güçlendirilmesi ve yeni mali krizlerin meydana gelmesinin önlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Temel düzenlemelerinin Banka Kurtarma ve Çözümleme Yönergesi ile gerçekleştirildiği Tek Çözümleme Mekanizması, Tek Çözümleme Kurulu ve Tek Çözümleme Fonu ile işlerlik kazanıyor.

  Tek Çözümleme Kurulu, mali sorunları bulunan bankaların çözümlenmesinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren tam yetkiye sahip olarak faaliyet göstermeye başladı. Tek Çözümleme Fonu’nun ise Tek Çözümleme Mekanizması kapsamında sorunlu bankaların yeniden yapılandırılmasına mali destek sağlamak amacıyla, bütün katılan üye ülkelerin kredi kurumlarının sağlayacakları katkılarla sekiz yıllık bir dönemde oluşturulması öngörülüyor. Bilindiği üzere 21 Mayıs 2014 tarihinde Tek Çözümleme Mekanizması’na katılan üye ülkeler Tek Çözümleme Fonu’na katkılarına ilişkin bir hükümetlerarası anlaşma imzaladılar.

 • Sigorta sektörüne yönelik yeni ihtiyati tedbirlerin getirildiği “Solvency II” adıyla anılan yönerge 1 Ocak 2016 tarihinde tamamen uygulamaya girdi. 2009/138 sayılı Yönerge’de değişiklik getiren 2014/51/EU sayılı Solvency II Yönergesi,  Solvency I adıyla tanınan 14 yönergenin yerini alıyor. Bilindiği üzere Solvency II, AB’de sigorta şirketleri için ilk defa uyumlaştırılmış ve sağlam bir ihtiyati çerçeve getiriyor. Mali kriz sonrası ortaya koyulan “Solvency II” uygulaması, sigorta şirketlerinin yüklendikleri riskleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri yönetebilmek için ayırmaları gereken sermaye tutarını belirleyerek sigorta sektöründe kalite artışını hedefliyor.

 • Avrupa Komisyonu, başta KOBİ’ler olmak üzere, işletmelerin kamu alımlarında daha adil şartlarda yer almalarını sağlamak amacıyla bu şirketler üzerindeki idari yüklerin azaltılmasını hedefleyen yeni bir online Avrupa Tek İhale Dokümanı’nı (European Single Procurement Document -ESPD) 5 Ocak 2016 tarihinde kabul etti.

  ESPD ile tüm işletmelerin gerekli düzenlemeler ve ticari yeterlilik şartlarına uygunluklarını elektronik ortamda beyan etmeleri sağlanırken, sadece ihaleyi kazanan şirket, sözleşmenin koşullarını karşıladığına dair belgeleri sunmakla yükümlü olacak. ESPD, 18 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenlemelerin en önemli unsurlarından birini teşkil ediyor. Bilindiği üzere, söz konusu düzenleme ile kamu alımı süreçlerinin basitleştirilmesi ve daha esnek hale getirilmesi amaçlanıyor. Yeni düzenlemelerden başta KOBİ’ler olmak üzere AB iş dünyasının ve kamu otoritelerinin daha fazla fayda sağlaması bekleniyor.