İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 EYLÜL-4 EKİM 2013

16’ncı Avrupa Rekabetçilik Raporu yayınlandı

2009-2011 yıllarını kapsayan 16’ncı Avrupa Rekabetçilik Raporu’un temel bulgularına göre, Avrupa’da sanayi üretimi tekrar düşüş gösterdi. 2012 yılı verilerine göre Avrupa Komisyonu’nun yüzde 20’lik hedefine karşılık, sanayi üretiminin AB GSYH’na olan katkısı yüzde 15 oranında kaldı. Ancak AB, imalat sanayi, hizmet sektörü karşısında gerileme kaydetse de, diğer sektörlere olan taşma (spill-over) etkisi nedeniyle hala öncü sektör konumunda yer alıyor (imalat sanayinde nihai talepteki 1 avroluk artış, ekonominin diğer sektörlerinde 0.50 avroluk bir artışa neden oluyor). Bu çerçevede, Rapor’da yenilikçiliği ve dışsal rekabetçiliği destekleyen bir sanayi politikası geliştirilmesinin bu düşüş trendini geriye çevirebileceği üzerinde duruluyor.

Bunun sağlanabilmesi için: (i) AB sanayi politikasında, bilgi ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerde mukayeseli üstünlüğe dayalı olarak AB şirketlerinin küresel pazarlarda daha iyi konumlanması ve imalat sanayinde daha yüksek verimlilik elde edilmesine yönelik yapısal değişikliğe gidilmesi; (ii) kaliteli yönetişime de odaklanarak eğitim, araştırma, teknoloji ve yenilikçilik politikalarında doğru yönde bir kurumsal çerçevenin oluşturulması gerektiği belirtiliyor.

Rapor’un tamamına http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitiveness-analysis/european-competitiveness-report/index_en.htm adresinden ulaşılabilir.