İKV E-Bülteni | 2008 » 18-24 ŞUBAT » KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI, GÖZDEN GEÇİRİLEREK YAYIMLANDI

KOBİ'lerin verimlilikleri, istihdama katkıları, katma değer içindeki payları ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması için ilk kez 2003 yılında hazırlanan 'KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı”, 2007-2009 dönemi için gözden geçirilerek 15 Şubat tarihinde yayımlandı. Plan, KOBİ’lere yönelik temel stratejileri belirlemeyi ve mevcut politika ve programları değerlendirerek gerekli ve öncelikli faaliyetleri detaylı bir şekilde ortaya koymayı amaçlıyor.

Yeni KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, “Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmaları”, “KOBİ Tanımı”, “Türkiye’nin Sanayi Yapısı ve KOBİ’ler”, “KOBİ’lerle İlgili Kurumsal Yapılanma” ve “Öncelikler, Politikalar, Eylemler”  başlıklarını içeriyor. Yeni planda, girişimciliğin geliştirilmesinin yanı sıra mevcut KOBİ’lerin büyümesine yönelik eylemler sıralanıyor ve istihdam sağlamakta önemli rol oynayan KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda, nitelikli insan kaynağı oluşturulması da, öncelikler arasında bulunuyor. KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılması ve bu doğrultuda yatırım ortamının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere iş yapma ortamının iyileştirilmesinin vurgulandığı Planda, son olarak, KOBİ'lerin teknoloji ve yenilikçiliğe yönlendirilmesi, 2007-2009 döneminin önceliklerinden biri olarak yer alıyor.

Gözden geçirilen planın bir öncekinden önemli bir farkı ise, KOBİ’lere yönelik faaliyetlerin etkinliğini izleme ve değerlendirme prosedürünün belirlenmiş olması oldu. Eylem Planı’nın uygulanması konusunda, başta KOSGEB olmak üzere, ilgili bakanlıklar, kamu kurumları ve meslek örgütleri görevlendirildi.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=4349&id=4398