İKV E-Bülteni | 2014 » 1-7 HAZİRAN » AVRUPA KOMİSYONU ÜYE ÜLKELERE İLİŞKİN TAVSİYE RAPORLARINI YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu ekonomi politikalarının koordinasyonunu sağlayan Avrupa Sömestri kapsamında 26 üye ülkenin ekonomi politikalarına ilişkin tavsiye raporlarını 2 Haziran 2014 tarihinde yayımladı. Her üye ülkenin ekonomik durumunun analizine bağlı olarak yapılan öneriler, 2014-2015 dönemi için büyümeyi desteklemek, rekabeti artırmak ve yeni iş alanları yaratmak için yol gösterici niteliğe sahip bulunuyor.

Bu yıl krizin sebep olduğu problemlere karşı çözümlerden ziyade kriz sonrası ekonomide sürdürülebilir büyüme ve istihdam konularına vurgu yapıldı. Ekonomi politikaları koordinasyonuna ilişkin dördüncü Avrupa Sömestri’nin sonucu olan bu raporlar kapsamında Avrupa Komisyonu, İstikrar ve Büyüme Paktı uyarınca üye ülkelerin kamu maliyesine yönelik karar aldı. Bu kararlar AB ekonomisi için iddialı reformlar ortaya koyuyor. Her bir üye ülkenin ekonomik durumunu ortaya koyan bu tavsiye raporlarında Komisyon, bütçe dengesinin gözetilmesi ve yapısal reformların devam ettirilmesinin önemi üzerinde duruyor. 

Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barosso konuya ilişkin yaptığı açıklamada,  üye ülkelere özgü tavsiyelerin bu ülkelerin krizden çıkış ve büyümeye geri dönmelerini sağlamada yönlerini gösteren bir pusula niteliğinde olduğunu belirtti. Barosso, büyümenin artmaya başladığını, halen düşük düzeylerde olmakla birlikte istihdamda da bir artış görüleceğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmesine göre, son yıllarda sürdürülen politikalar ekonomiyi daha sağlam bir zemine oturtmuş olmakla birlikte 2014-2015 döneminde büyüme kırılgan bir yapıda seyretmeye devam edecek. Bu sebeple reformlara devam edilmesi gerekiyor. Uzun dönemde AB’nin büyüme potansiyeli hala düşük, Yüksek işsizlik ve zor sosyal koşullar yavaşça iyileşme gösterecek ve yatırım açığının doldurulması zaman alacak.

Avrupa Komisyonu’nun bu yılki tavsiyeleri ekonomi kurtarma programları uygulayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs dışındaki 26 üye ülkeye yönelik olarak düzenlendi.

-Ekonominin küçülme gösterdiği Yunanistan ve Güney Kıbrıs dışında krizden en çok etkilenen ülkeler de dâhil olmak üzere büyüme geri döndü; 2015’e kadar tüm AB ekonomilerinin tekrar büyümesi bekleniyor.

-Kamu maliyelerinde iyileşme devam ediyor. Krizden sonra ilk kez 2014 yılında AB ülkeleri arasında, ortalama bütçe açığının GSYİH’ya oranının yüzde 3’ün altına inmesi bekleniyor. Komisyon, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Slovakya ve Hollanda’nın Aşırı Bütçe Açığı Prosedüründen çıkmasını tavsiye etti. Bu durumda Prosedür kapsamındaki ülkelerin sayısı 24’ten 11’e indi.     

--En zayıf ülkelerdeki reformların karşılığı alınıyor. İrlanda Aralık 2013’te, İspanya Ocak 2014’te, Portekiz ise Mayıs 2014’te mali yardım programından çıktı. Yunanistan’ın 2014 yılında büyümeye devam etmesi beklenirken, Güney Kıbrıs’ın durumu dengeli hale geldi. Letonya da ekonomik reformlar sayesinde Ocak 2014’te Avro Alanı’na katıldı.

--Birçok üye ülke ekonomisinde cari açık azalmaya devam ediyor. Avrupa Komisyonu Danimarka ve Malta ve İspanya’nın dengesizliklerinin sona erdiğini belirtti.   

--Bu yılından itibaren işsizlikte azalma ve 2015’e kadar işsizliğin yüzde 10,4’e inmesi bekleniyor. Başta İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa olmak üzere birçok ülkede işgücü piyasasına yönelik reformlar gerçekleştirildi.   

Buna rağmen iyileşmenin hala düzensiz yayılması ve kırılgan olması sebebiyle yapısal reformların devam etmesi gerekiyor. Özellikle:

--Krizin sebep olduğu ve yüzde 10,8 seviyesindeki işsizlikle mücadele amacıyla istihdam politikalarındaki reformlara devam edilmesi gerekiyor. Bunun için istihdam politikalarında sürekli reformun yanı sıra eğitim ve sosyal yardım sistemlerinin kapsam ve kalitesinin artırılması gerekiyor.

--Kriz sebebiyle birçok üye ülkede yürütülen mali politikaların sonucu vergi oranlarında artışlar genel vergi yükünü artırmıştı. Kriz sonrası politika ise vergi yolsuzluğunu azaltacak ve vergi prosedürüne uyumu artıracak istihdam yanlısı vergilendirme sistemine geçiş olarak öneriliyor.

--Daha istikrarlı bir bankacılık sektörünün oluşturulması ve farklı finansman türlerinin geliştirilmesi gibi politikalarla özel yatırımlar desteklenmelidir.

--Temel sektörlerde yapısal reformlarda ilerlemenin sınırlı düzeyde olması sebebiyle hizmetler, enerji ve taşımacılık altyapısında, Ar-Ge sistemlerinde ve rekabet hukukunda yapılacak reformlarla ekonomiler daha rekabetçi hale getirilmelidir.

--Zaman içerisinde biriken borçlar sebebiyle bu yıl da fazla olması beklenen kamu borçlarının azaltılması gerekiyor.

Bütçe Kararları

Avrupa Komisyonu, AB Konseyi’ne altı üye ülkeye uygulanan (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Hollanda ve Slovakya ) Aşırı Açık Prosedürünü sonlandırılmasını tavsiye etti. Avrupa Komisyonu ayrıca, Finlandiya’nın kamu borcuna ilişkin referans değeri (GSYİH’nin yüzde 60’ı)  aşmasının nedenlerini analiz ettikten sonra, ülkenin, Avro Alanı için yardım operasyonlarına katkı sağlaması nedeniyle bu aşımın meydana gelmiş olduğu sonucuna vararak Aşırı Açık Prosedürüne tabi olmaması gerektiğine karar verdi. Komisyon, Polonya ve Hırvatistan’ın ise Aşırı Açık Prosedürü kapsamında etkin önlemler aldıklarına kara verdi.      

Ülkelere özgü öneriler AB liderleri ve AB Bakanları tarafından Haziran ayında tartışılacak ve 8 Temmuz AB Maliye Bakanları Konseyi’nde resmen kabul edilecek. Bu süreçten sonra, üye ülkelerin 2015 yılı ile ilgili bütçe taslakları ya da ilgili diğer ekonomik politikalarında önerileri dikkate almasıyla uygulanmış olacak. İstikrar ve Büyüme Paktı çerçevesinde yapılan öneriler 20 Haziran Maliye Bakanları Konseyi’nde tartışılıp karara bağlanacak.

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5628&id=5636