İKV E-Bülteni | 2014 » 3-12 EKİM » YENİ ORTA VADELİ EKONOMİK PROGRAM AÇIKLANDI

2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Ekonomik Program (OVP) 8 Ekim 2014 tarihinde açıklandı. Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine ulaşması için gerekli atılımın gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanan OVP ile büyüme performansının artırılması, cari işlemler açığının düşürülmesi, enflasyon hedefine ulaşılması, makroekonomik ve finansal istikrarın güçlendirilmesi hedefleniyor.

2015-2017 dönemi OVP’nin temel önceliklerinin başında enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edilmesi geliyor. İkinci öncelik, cari açığın düşürülmesi, üçüncü öncelik olarak ise yapısal reformlara hız verilmesi olarak düzenleniyor. OVP raporunda, dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin değerlendirilmesinin ardından 2015-2017 döneminde Türkiye’ye ilişkin öngörülen makroekonomik hedefler ve politikalara yer veriliyor. Bu kapsamda başta büyüme olmak üzere, kamu maliyesi, enflasyon, ödemeler dengesi, istihdam gibi çeşitli makroekonomik verilere ilişkin gelecek dönem öngörüleri ortaya koyuluyor.

Programın geçerli olduğu 2015-2017 döneminde, küresel büyümenin tedrici olarak artacağı, ticaret ortaklıklarımızın ılımlı yürüyeceği, jeopolitik durumun değişmeyeceği varsayıımlarının yanı sıra, ABD Merkez Bankası’nın beklenen faiz artırım kararının ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı düşünülüyor. Büyümenin finansmanında yurt içi tasarruflarla birlikte yabancı sermaye girişinin yeterli katkıyı sağlayacağı ve dış ticaret hadlerinde iyileşme olacağı da OVP’nin dayandığı diğer önemli varsayımlar.

Bu çerçevede, OVP’de Türkiye için büyümenin bu yıl için yüzde 3,3 oranında gerçekleşeceği tahmininde bulunulurken; 2015 için yüzde 4, 2016 ve 2017 yılları için yüzde 5’lik büyüme öngörülüyor. Yılsonu için yüzde 9,4 olarak belirlenen enflasyon beklentisinin gelecek yıl yüzde 6,3’e düşürülmesi planlanıyor. Enflasyonda 2016 ve 2017 için ise yüzde 5 düzeyi hedefleniyor. Diğer yandan, cari açığın 2014’te 5,7 oranında gerçekleşeceği tahmininde bulunulurken; 2017 sonu itibarıyla söz konusu oranın yüzde 5,2’ye indirilmesi öngörülüyor. İşsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 9,6, 2017 sonunda ise yüzde 9,1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Program döneminde; yurt içi tasarrufların artırılması, mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi, ekonominin üretim kapasitesinin ve teknoloji seviyesinin yükseltilmesi, verimlilik düzeyinin ve ihracatın büyümeye katkısının artırılması temel öncelikler arasında yer alıyor. Bu çerçevede; yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasalarda ürün ve hizmet çeşitliliği ile derinliğin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi ve işgücü piyasası, eğitim ve yargı sistemi, kayıt dışılık, devlet yardımları, iyi yönetişim, yerel yönetimler ve bölgesel gelişme alanlarında başlatılan yapısal dönüşüm ve reformların tamamlanması önem arz ediyor. Bu doğrultuda Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan 25 öncelikli dönüşüm programının OVP döneminde etkin bir şekilde uygulanması hedefleniyor.

 

http://10.0.0.5/ikv_bulten/?ust_id=5940&id=5947